Sunday, 23 June 2024

Channel 3

My thought: ประเด็นเรื่องช่อง 3 ในระบบอนาล๊อค

ปัญหาคือช่อง 3 จะยอมรับหรือเปล่ากับทางออกเหล่านี้? คือจะพึ่งศาลก็คงได้ แต่คุ้มหรือเปล่ากับการตอบรับของสังคม อันนี้ก็เป็นอีกเรื่อง
- Advertisement -

เนื้อหาล่าสุด